Проектиране

„Нектон”се е специализирала в:
  • Проектиране, на жилищни и промишлени сгради и съоражения;
  • Проектиране, инфраструктурни и сградни В и К системи;
  • Проектиране, на пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води;
  • Проектиране на пристанищни съоръжения и хидротехнически обекти;
  • Проектиране на  подкранови пътища;

Изпълнени проекти
I.   Проектиране, на жилищни и промишлени сгради и съоражения;

II.   Проектиране, инфраструктурни и сградни ВиК системи;

1. Проекти по част ВиК за обекти на „Блексирама” АД
      1.1 Проектиране по част ВиК на обект: "Дъждовна канализационна мрежа - Южна алея и "Бел Тауър" - от РШ1 до РШ19"
      1.2 Проектиране по част ВиК на обект: "Дъждовна канализация "Вежда" за РШ80; РШ81; РШ82; РШ83"
      1.3 Проектиране по част ВиК на обект: "Автоматизирана поливна система, премонаваща през гриййна на Голф селище "Панорамика Балчик"
      1.4 Проектиране по част Конструктивна и Технологична за обект: "Черпателен резервоар за питейна вода и сондажно водомерна шахта"
      1.5 Проектиране по част ВиК за обект: "Тласкател - Главна помпена станция до пречиствателна станция за битови отпадъчни води"

2.1 Идеен проект в част ВиК за обект: Доизграждане фекално битова канализация гр. Дългопол;
2.2 Идеен проект в част ВиК за обект: Доизграждане фекално битова канализация с. Цонево;
2.3 Проектиране и предпроектни проучвания – Екологична част –Информация за преценяване на необходимостта от оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за: „изграждане на два  броя сондажи, за водовземане на подземни води за питейно водоснабдяване и противопожарни нужди на жил. комплекс”: УПИ LIII и УПИ X LIII, в землището на с. Калиманци;
2.4 Предпроектно проучване за получаване на на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадни води от локална ПСОВ от жилищен комплекс в землището на с. Калиманци и Преценка за необходимост от ОВОС;
2.5 „Проучване на две пилотни зони от съществуващата ВиК мрежа и видеообследване на  650 м канализаци в гр. Долни Чифлик”.

III.  Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води;
1. ПСОВ на ГКПП „Лесово”.
2. ПСОВ на Митнически терминал Видин.
3. ПСОВ на Поделение на Министерство на отбраната на яз.”Искър”;
4. ПСОВ Завод за перилни препарати „Хайат-България”;
5. ПСОВ на еднофамилни къщи и малки хотели.
6. ПСОВ Голф клуб – 2 000 е.ж. „Бляк Сий Рама”
7. ПСОВ Жилищен комплекс – 15 000 е.ж. „Електра Хилс”.

IV.   Проектиране на хидротехнически обекти;
  1. Проектиране, изработка и монтаж на : Разпределителен савак на канала за студени води пред Блок 1 в "ТЕЦ Варна" ЕАД
  2. Проектиране и направа на преградна шлиц стена между студения канал и културен дом и столове в ТЕЦ Варна.
 
V.   Проектиране на  подкранови пътища;