Канална помпена станция - Аспарухово

Фирма Нектон спечели и изпълни успешно Обществена поръчка с предмет:  „Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: ”Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро”., възложена от Министерството на Околната Среда и Водите.
Изпълнението на  задълженията ни по договора включваха:
Изготвяне на  проекти и спецификации  по всички части, съгласуване на проектите с всички институции съгласно ЗУТ, с цел получаване на разрешение за строеж.
Изпълнение на строително-монтажни дейности на обекта включващи:/Монтаж в резервоара; Демонтаж на некачествени решетки; Монтаж на нови стъпкови решетки; Монтаж основи на помпи; Монтаж помпи 1 и 2; Стъпкови решетки и шнек-компактор; Промивна система;/.
Изпитания и пуск на обекта.
Въвеждане на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ.
Удоволствие е за нас е да ви съобщим, че всичко това е изпълнено и на 05.08.2014г. получихме Акт 16 и Разрешение за ползване на обекта.