ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ “BIOTAL”

Пречиствателните станции “BIOTAL” са предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките.
   Подходящи са за обекти намиращи се извън населени места без изградена канализационна мрежа:
   - жилищни: фамилни къщи, почивни станции, хотели, мотели,
къмпинги, лагери, селища до 5000 жители;
   - стопански: ресторанти, бензиностанции с търговски обекти.
      Инженерните решения при разработването на системите “BIOTAL” са насочени, преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход на енергия.
   В системите “БИОТАЛ” са реализирани нови, защитени патентовани технически решения, използвани са съвременни материали и оборудване: пластмаси и тръби които са химически неактивни, не корозират и не пропускат вода (фирма SIMONA Германия), програмируем блок за управление MITSUBISHI (Япония), електрооборудване МОЕLLER (Германия), компресори SЕСОН (Япония) и SIEMENS (Германия), дренажни и фекални помпи GRUNDFOS, електромагнитни клапани АSСО (Холандия).   
   Към настоящия момент са изградени над 4000 пречиствателни станции “BIOTAL” в Чехия, Русия, Украйна, България, Молдова и Беларус.
   1. На изхода на системата се получават два крайни продукта, готови за непосредствено крайно потребление:
   - пречистена вода, годна за вторично използване;
   - органично-минерален тор под формата на стабилизирани и уплътнени излишни активни утайки.
   2. По време на работа не се отделят метан и сероводород, благодарение на което, неприятните миризми отсъстват на всички етапи от пречистването на отпадъчните води.
   3. Системите са напълно автоматизирани, чрез блок за автоматично управление и поддръжка на технологичните параметри на процеса на пречистване на отпадъчната вода с програмируем контролер, вследствие на което не се изисква постоянен обслужващ персонал.Има възможност за дистанционен мониторинг.  
   4. Осигурена е аварийна сигнализация при следните случаи:
   - Изключване на електроенергията;
   - Излизане от строя на кой да е от агрегатите;
   - Запълване на приемната камера с груби нечистотии.
   5. При изключване на електроенергията, системата в първото денонощие изтласква от своя обем по-рано пречистената вода. След това тя започва да функционира като многостепенен утаител, осигурявайки очистването на отпадъчните води от мазнини и плаващи нечистотии -главните врагове на всички дренажни системи.
   6. Има възможност за монтиране на автоматизиран блок за механично пречистване на входящата отпадъчната вода.  
   7. При по-високи изисквания към качеството на пречистените води, системата може да се оборудва с блок за ултравиолетово обеззаразяване, с блок за дезинфекция и със самопромивен филтър, като водата от промивката се връща в приемната камера.
  
Технически показатели на ПСБОВ “BIOTAL”
 
Показатели Н.В.           / mg/dm3 / БПК5                  / mg/dm3 O2 / ХПК                         / mg/dm3 O2 /  
 
Вход 220 390 480  
Изход без филтър  5 – 8 5 - 7 50  
Изход с филтър 3 3 25  
Норматив(съгласно Наредба №6 на МОСВ) 35 25 125  

Пречиствателната станция “BIOTAL” включва шест зони на обработка на отпадъчната вода:
  1. Биологична предочистка - приемна камера;
  2. Биологична очистка - SBR-реактор първа степен;
  3. Биологична очистка - SBR-реактор втора степен;
  4. Биологична очистка - SBR-реактор трета степен;
  5. Биологична доочистка - аеририран биологичен филтър;
  6. Зона за обеззаразяване - третичен утаител-контактен резервоар.
 
Основни характеристики на на ПСБОВ “BIOTAL”
 
Тип ПСБОВ Капацитет Потребявана мощност      /kW/ Потребявана мощност в икономичен режим 1      /kW/ Потребявана мощност в икономичен режим 2      /kW/ Потребявана мощност в икономичен режим 3      /kW/  Размери на ПСБОВ            /м/
Кол-во обслужванижители     /бр/ Приток на вода /м3/
“БИОТАЛ” -1.5 4 1,5 0,16 0,09 0,07 0,05 D=1,3    H=1,5
“БИОТАЛ” - 2 6 2 0,17 0,10 0,08 0,06 D=1,4    H=1,5
“БИОТАЛ” - 3 8 3 0,25 0,14 0,10 0,07 D=1,7    H=1,5
“БИОТАЛ” - 4 12 4 0,26 0,15 0,11 0,08 D=1,9    H=1,5
“БИОТАЛ” - 5 18 5 0,32 0,18 0,14 0,09 D=1,8    H=2,0
“БИОТАЛ” -10 40 10 0,90 0,47 0,32 0,25 По проект
“БИОТАЛ” - 15 75 15 0,96 0,66 0,49 0,35 По проект
“БИОТАЛ” - 20 100 20 1,86 1,22 0,91 0,61 По проект
“БИОТАЛ” - 25 125 25 2,00 1,30 0.97 0,65 По проект
“БИОТАЛ” - 30 150 30 2,15 1,38 1,03 0,69 По проект
“БИОТАЛ” - 40 200 40 3,13 1,95 1,46 0,96 По проект
“БИОТАЛ” - 50 250 50 3,20 2,02 1,52 1,01 По проект
“БИОТАЛ” - 100 500 100 6,40 4,05 3,04 2,02 По проект
“БИОТАЛ” - 200 1000 200 13,60 8,72 6,54 4,36 По проект
“БИОТАЛ” - 500 2500 500 34,00 21,80 16,35 10,90 По проект
“БИОТАЛ” - 1000 5000 1000 68,00 43,60 32,70 21,80 По проект