АНАЕРОБНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ "ANA"

Анаеробните локални пречиствателни станции за отпадъчни води осигуряват висока ефективност на пречистването им, при приемлива себестойност и незначителни експоатационни разходи. Те се прилагат в тези зони, в които няма централна канализация и са предназначени да обслужват еднофамилни къщи и малки публични обекти.

Основното съоръжение е септичен съд с вграден филтър и филтърно-дренажна система за окончателно пречистване. По време на преминаване през септичния съд отпадните води се подлагат на следните технологични процеси:
 • утаяване (седиментация) на лесно потъващите фракции;
 • гравитационна флотация на плуващите замърсявания, основно от кухнята;
 • биологична стабилизация (психрофилна ферментация) на утайките;
 
Ефективността на пречистването в локалните пречиствателни станции се изяснява, като се сравнят показателите, характеризиращи замърсяването на отпадните води, на входа и на изхода на септичния съд.
 
Септичните контейнери са комплектовани с PVC елементи, филтърна шахта, филтърен съд и  капак на резервоара.

Възможно е последователно да се свържат до 3 броя контейнери с оглед обслужването на повече ползватели.

Времето за задържане на протичащите води в септичния съд е от 90 до 230 часа, а времето за ферментация на утайките е около от 180 дни.
 
Максималното допустимо запълване на съда с утайки е до 50% от обема му, честотата на опразването на съда от тях е веднъж на 2-3 години. В септичния съд се добавят бактериални активатори (през тоалетните), които подпомагат естествените биологични процеси, премахват миризмите, унищожават болестотворните бактерии и спомагат за разграждането на мазнините и втечняването на твърдите утайки. Ефективността на биологичното пречистване в системата силно се влияе от качеството и правилно дозиране на използваните биоактиватори.

Отпадъчните води, излизащи от правилно избран и експлоатиран септичен съд, са прозрачни, без миризма и цвят и тяхното качество позволява по-нататъшното им пречистване в почвата, във филтърно-дренажна мрежа, без да запушва дренажното поле .
 
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Отпадъчните битово-фекални води по канализационната тръба се подават в септичния съд. В него протича процес на безкислородно бактериално преработване на тези води, като крайния продукт е обеззаразена филтрирана течност, която прелива към подземната дренажна мрежа и се попива от почвата като я напоява и наторява. Дренажната мрежа може да се изпълни по два начина:
 1.  Перфорирани PVC тръби, които се полагат в дренажните клонове, разположени на отстояние ~2 м между тях. В началото на дренажната мрежа има разпределителна шахта от полиетилен с обем ~80 л към която се свързват основните тръби (PVC o110mm). Дренажните тръби се разполагат в изкопи с дълбочина зависеща от спецификата на терена и нивота на подпочвените води. На дъното на изкопа се полага около 20 см пясък, след това около 30 см чакъл, върху които се монтират предварително перфорираните PVC тръби; покриват се с около 10 см чакъл, върху който се постила геотекстилно платно, запазващо дренажната система от замърсяване. Върху платното се насипва пръст докато се изравни изкопа с нивото на терена, след което се озеленява.

 
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
 • Сградата, която ще се обслужва от пречиствателна станция да има вентилационни отдушници, изведени на покрива с коминно тяло.
 • При инсталирането на дренажната система следва да се съобразяваме с нивото на подпочвените води и с пропускливостта на почвата.
 • Инсталирането на системата трябва да бъде на дълбочина не повече от 2 м.
 • Дренажната система да е с наклон 1,5% (1,5 см на 1 м дължина)
 • Дренажните клонове завършват в вентилационни коминчета.
 
 
ПРЕДИМСТВА
 • Гарантирана херметичност
 • Равномерна дебелина на стените
 • Високи якостни показатели
 • Малка собствена маса
 • Не подлежат на корозия
 • Висока гладкост на стените, лесно се почистват
 • Експлоатационен живот - не по-малък от 30 години