Политика за защита на личните данни

„Нектон 2“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адрес: гр. Варна п.к.9009, ЗПЗ, бул. "Република" № 23; на тел.: +359 52 572 271.; E-mail: office@nektonbg.com
„Нектон 2“ ООД се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
Предприети са необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.
Обработват се само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели, спазвайки правните основания за обработка на лични данни.            
- Съгласие за обработване на лични данни.
- Сключване или изпълнение на договор
- Търговската дейност на дружеството
- Трудови взаимотношения между работодател/работник
- Изпълнение на нормативни задължения, свързани с упражняваната от него дейност;
- Защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице.
- Други цели, изискващи обработването на лични данни, като във всеки случай е необходимо да се установи наличието на основание за обработването по смисъла на чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Личните данни, които „Нектон 2“ ООД събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.
„Нектон 2“ ООД съхранява и обработва събраните лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани.
„Нектон 2“ ООД спазва общата забрана на обработване на специални категории лични данни, като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Субектите, чиито лични данни обработва „Нектон 2“ ООД, имат следните права:
    Право на информация за личните им данни, обработвани от „Нектон 2“ ООД
    Право на достъп до личните им данни, обработвани от „Нектон 2“ ООД;
    Право на коригиране на неточни лични данни, обработвани от „Нектон 2“ ООД;
    Право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“);
    Право на ограничаване на обработването на личните им данни;
    Право на преносимост на личните им данни.
Изброените по-горе права субектите на лични данни могат да упражнят като:
- Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление на електронен адрес: office@nektonbg.com  с ясни и точни указания как желаят да се управляват събраните лични данни.
- Изпратят лично или чрез упълномощено лице заявление до адрес гр. Варна п.к.9009, Западна Промишлена Зона, Бул. Република № 23, п.к.36.
„Нектон 2“ ООД може да предоставя лични данни, ако и доколкото е необходимо на трети страни :
- за постигане на целите, за които са събрани съответните категории лични данни;
- при спазване на законово задължение;
- за защита правата и безопасността на „Нектон 2“ ООД, наши служители и контрагенти.
В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, която  може да реализира, като:
- сезира Комисия за защита на личните данни;
- обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
                                                                                                                                               
Версия 1/15.05.2018г.