Изместване на водопровод за частен имот в УПИ XXVII 195, кв. 34 по плана на ж.к. „ Бриз“ , гр. Варна.

12/05/2021
Възложените дейности включваха изграждането на напълно нов водопровод от тръби ПЕВП ф 630 PN10  и включването му към градската мрежа.