Доставка и монтаж на Инсталация за пречистване на битови отпадъчни води на къща за гости „ Дъ Роялс Гестхаус“, с. Звездица.

13/04/2021
Изпълнихме всички възложени ни работи, свързани с водоснабдаване, канализация и пречистване на вода, добивана от сондаж. Водата изпомпвана от сондажа преминава през пясъчен филтър с автоматично промиване и се подава към 12м3 буферен резервоар. От там през две помпени груги водата се подава към хотела и поливната система, като за битови нужди преминава през група омекотители с непрекъснат цикъл на работа.
Изградихме, доставихме и монтирахме печиствателна станциия “BIOTAL-5”, предназначена за 18 жители, гарантираща 5м3/приток на вода за денонощие.