СОЛВЕЙ СОДИ АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ СОЛВЕЙ СОДИ АД ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
1. Ремонт на кранов път в машинна зала Девен
2. Проектиране  и Доставка на Инсталация за пречистване на битови отпадъчни води "BIOTAL" - 4 м³/ден с включен резервоар за излишни утайки.
3. Изграждане на нова трасе тръбопровод за свежа вода
4. Ремонт подкранов път на мостов кран 20/5т.
5. Обследване на тех. състояние и изготвяне на работен проект за реконструкция на подкранов път
6.Обследване на мостов кран