Руд - Варна АД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ РУТ-ВАРНА АД
  1. Второстепенен водопроводен клон № 13 от т. 378 до т.414 - ниска зона кв. гр. Бяла изток
  2. СМР по ВиК инсталации по част водопроводи на обект: "Подобрения във водния цикъл на гр. Шумен, ЛОТ-1" - Зона
  3. Монтажни работи по част ВИК на обект : Жилищна сграда в ПИ 2165 по плана на м."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", общ.Варна
  4. ВиК работи на обект: Комплекс "Фамилия 3"- гр. Варна
  5. "ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗУВАНЕ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И БАСЕЙН в УПИ V - 83038, кв. 146 по плана на м."Глико", гр. Бяла; ПОДОБЕКТ: Сграда "А",
  6. КОМПЛЕКС „ФАМИЛИЯ"; ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2, УПИ XXIV-1773,1776, кв.13, 26 микрорайон, гр.Варна - ПОДОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА 1