ПЛАНЕКС ООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ПЛАНЕКС:
1. Жилищна сграда "Райстрой" - изграждане на ВиК инсталация.
2. Площадкови ВиК мрежи на "Спортен комплекс Камчия".
3. СМР по част ВиК -І,ІІ и ІІІ етап на обект: Разширение на хотелски комплекс "Интернационал"- строителство на нова тяло в к-кс Зл.пясъци, гр.Варна и Реконструкция, модернизация и разширение на х-л "Интернационал" в к-кс  Златни пясъци, гр. Варна.
4. Подмяна на съществуваща  действаща канализация от тръба ПВЦ ф 200 с ПЕВП Ф 315, свързани с изпълнението на обект: Изграждане на сграда за Факултед по фармация към Медицински университет.
5. „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”- изграждане на канализационна връзка между ново изградената пречиствателна станция и съществуващата дренажна канализация на територията на завода на Възложителя в гр. Девня, Промишлена зона.
6. Съвместно изпълнение на спечелена ОП за обект:  „Подмяна на уличен водопровод на път ІІІ – 4082 „Чешма – Кесарево”, от републиканска пътна мрежа в участъка през с. Кесарево, община Стражица” .
7. Съвместно изпълнение на спечелена ОП за обект:  "Доставка, монтаж и цялостно изграждане на пречиствателно съоражение за отпадни води на вътрешна канализационна мрежа в с. Кесарево" и Строителство на недвижима собственост  -  "ПСОВ"  Вътрешна канализационна мрежа, ПИ 000223 по КВС, землище  на с. Сушица, общ Стражица, обл. Велико Търново".