ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
1. Идеен проект в част ВиК за обект: Доизграждане фекално битова канализация гр. Дългопол
2. Идеен проект в част ВиК за обект: Доизграждане фекално битова канализация с. Цонево
3.Възстановяване на разрушен водосток на р.Лопушанска в землището на с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна