ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА
1. Изграждане на битова канализация по ул. "Банат", Реконструкция на канализационен колектор по ул. "Девня", Изграждане на тласкател на ул. "Орлово гнездо" и Реконструкция на КПС "Максуда" - етап 1 в Община Варна
2. Основен ремонт на жилищна сграда в ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
3. Изграждане на помпена станция шеста зона водоснабдяване за "Сотира" и "Акчелар"
4. Изграждане на битова канализация по ул. "Банат", гр. Варна
5. Реконструкция на канализационен колектор по ул. "Девня", Изграждане на тласкател на ул. "Орлово гнездо" и Реконструкция на КПС "Максуда" - етап 1 в Община Варна - промяна по време на строителството по одобрен инвестиционен проект"
6. КПС и тласкател по плана на СО "Долна Трака", гр. Варна
7. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА в поземлен имот с ид. 10135.2563.638 (УПИ XXIV 289), кв.43, по плана на 21 м.р., гр.Варна”.