МОЛ ВАРНА

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ  МОЛ ВАРНА: 
Дъждовна канализация на МОЛ Варна в УПИ XVII - 1, кв. 27, 26 м.р., гр.Варна