МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ МОСВ:
1. Отстраняване на дефекти  установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненско езеро.