КОМФОРТ ООД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ КОМФОРТ ООД

1. Улична водопроводна мрежа на обект в к.к. "Обзор - север"
2. Административна сграда с апартаментен хотел находяща се в УПИ II-4, кв.708 по плана на г.Варна " - Част ВиК
3. Вътрешни ВиК връзки на  жилищен комплекс "Ботаника".
4. Доставка и монтажа на помпена и хидрофорна системи на обект:  Административна сграда “Бизнес център “Никулицел”, изградждащ се в гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 113, УПИ ІХ “за офиси и трафопост”, кв. 651 по плана на 6-ти микрорайон на гр. Варна.
5. Изграждане на площадков водопровод на обект: "Blu Magic"- Гр. Обзор