Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ Институт по металознание, съоръжения и технологии " Акад. Ангел Балевски" с Център по Хидро- и аеродинамика - Варна.
1. Доставка, монтаж и разширение на хидрофорна система в  сутеренен блок А3 -2012г, на територията на ЦХА - Варна
2. Геодезично замерване на хоризонтални, вертикални и междуосови отклонения на подкрановия път, по цялата му дължина в бл.“Д“.
3. Ремонт на подкранов път в бл.Д ( Моделна работилница) с цел привеждане на хоризонталните вертикалните и междуосевите отклоненияна релсите по цялата им дължина в границите на нормативните изисквания, позволяващи нормална и безопасна експлоатация на движещия се по този път 5т. кран.
4. Ремонтни и строително-монтажни работи (РСМР) на територията на Центъра по хидро- и аеродинамика /ЦХА/-Варна за:
Реконструкция на отоплителна система в конферентна зала-помещение 219 бл.А2-II етаж и
Ремонт на конферентна зала-помещение 219 бл.А2-II етаж
5. Ремонтни и строително-монтажни работи (РСМР) на територията на Центъра по хидро- и аеродинамика /ЦХА/-Варна на комина на пещ за изгаряне на дървени отпадъци
6. РСМР на територията на Център по хидро- и аеродинамика – Варна по остъкляването на източната стенана блок Н, (ММБ) маневрено-мореходен басейн.
7. СМР на помещение 20 бл. "В" на ЦХА, вкл. пропадане на подова настилка
8. Разработване на проект за ремонт на съществуващата аспирационна система в бояджийно помещение на ЦХА (пом. 2 в бл. „С“) и по етап 2 изпълнение на самия ремонт.
9. Ремонт на топлообменник в съществуващата аспирационна система в бояджийно помещение
10. Ремонт на комин на пещ, разположен на територията ЦХА- Варна