ДЕВНЯ ЦИМЕНТ ЕАД

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НИ ОТ ДЕВНЯ ЦИМЕНТ ЕАД ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:
1. Изместване питеен водопровод ф219
2. Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на Девня Цимент АД. Подобект: Изграждане на водопрроводна мрежа между басейни за каша с номера 6 и 7 до нов басейн за дъждовни водина територията на завода.
3. Изграждане на нова дъждовна канализация в зоната на новата мергелна трошачка на стр. обект: „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД”
4. Ремонт на три отделни участъка на полощадка за съхранение  на БИГ-  БЕГСИ
5. Подмяна участък фекален канал
6. Изграждане на връзка между стара и нова мрежа за индустриални води в завода на Девня Цимент.