ISO 45001:2018

Политика за управление зравето и безопасността при работа
Ръководството на „Нектон-2” ООД е приело политика за управление на здравето и безопасността при работа за всички служители, обръщане на внимание към нуждите им и непрекъснато подобряване.
Основният стремеж при управление на здравето и безопасността при работа е предотвратяването на нараняванията и заболяванията.
При реализиране на дейностите си и изпълнение на политиката, „Нектон-2” ООД се стреми да спазва всички изисквания на националното законодателство.
В изпълнение на декларираната политика, Ръководството на „Нектон-2” ООД определя следните стратегически цели:
  • Осигуряване на подходящо обучение на персонала за да гарантира постигането на политиката за управление на здравето и безопасността при работа;
  • Обезпечаване на планираните мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с необходимите ресурси;
  • Ефективно идентифициране и анализ на опасностите на работната среда;
  • Постигане на успешно сътрудничество с всички служители за изпълнение на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
  • Въвеждане на безопасни технологии и условия на труд.