ISO 14001:2015

Ръководството на Нектон, е възприело следните принципи като политика по управление на околната среда: ”Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване степента и културата на екоцелесъобразното поведение на персонала от дружеството и нашите партньори и доставчици с цел предотвратяване на замърсяването на околната среда; стриктно спазване на законовите изисквания на Република България по отношение на опазването на околната среда”
 
Изпълнението на политиката и всички дейности свързани с околната среда е в съответствие с приложимите нормативни документи и други външни изисквания, имащи отношение към дейността.

За изпълнение на декларираната политика, Ръководството на Нектон е определило следните стратегически цели:
- Извършване на мониторинг и управление на строителните и търговски дейности с цел оптимизиране на употребяваните ресурси;
- Управление и минимизиране на генерираните отпадъци;
- Мониторинг и намаляване на емисиите на вредните вещества към всички компоненти на околната среда - въздух, вода, почви;
- Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
-  Ангажиране на персонала за изпълнение на целите по околната среда.