BS OHSAS 18001:2007

Ръководството на "Нектон" е приело политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички служители, обръщане на внимание към нуждите им и непрекъснато подобряване.
Основният стремеж при управление на здравето и безопасността при работа е предотвратяването на нараняванията и заболяванията.
При реализиране на дейностите си и изпълнение на политиката, Нектон се стреми да спазва всички изисквания на националното законодателство.

В изпълнение на декларираната политика по здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството на "Нектон" e определило следните стратегически цели:
-  Осигуряване на подходящо обучение на персонала за да гарантира постигането на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
-  Обезпечаване на планираните мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с необходимите ресурси;
-  Ефективно идентифициране и анализ на опасностите на работната среда;
-  Постигане на успешно сътрудничество с всички служители за изпълнение на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
-  Въвеждане на безопасни технологии и условия на труд.