ЦЕЛИ

Политиката и целите ни са ориентирани преди всичко към:
- Удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на всички отговорни служители;
- По-пълно удовлетворяване на пазара в определените сфери на нашата компетентност;
- Въвеждане на иновацииинови екологично съобразни технологии, които устойчиво да решат проблемите в опазването на околната среда;
- Максимално използване на възобновяеми енергийни ресурси.