ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

 
Фирма „НЕКТОН 2“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0833-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
Обща стойност на проекта е 149 000,00 лв., от които 126 650,00 лв. европейско и 22 350,00 лв. национално съфинансиране.
 
Проектът стартира на 03.02.2021г. и е с продължителност 3 месеца.


 

„НЕКТОН 2” ООД обявява процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на средства за колективна защита по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. Ограждения – плътни (100л.м) и прозрачни (300л.м)
Обособена позиция 2. Технически средства за ограждане и сигнализация на изкопите – премигващи лампи (10бр.)
Обособена позиция 3. Платна за защитни системи за изкопи (8 комплекта)
Обособена позиция 4. Мрежа за защита от падане от височина (100 м²)”


За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Дата на публикуване: 25.09.2017г.
 
Документи по процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства"
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Дата на публикуване: 23.08.2017г.
НЕКТОН 2 ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на проект с ДБФП BG05M9OP001-1.008-1092-C01, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", за определяне на изпълнител с предмет: "Организиран транспорт на служители на “НЕКТОН 2” ООД до и от работното място за период от 12 месеца"

Публичното съобщение може да изтеглите от тук.

Дата на публикуване: 18.07.2017г.
НЕКТОН 2 ООД оповествева публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на проект с договор за БФП N BG 05M9OP001-1.008-1092-C-01, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на материали за информиране и публичност както следва:
1. Плакат - 1бр.
2. Стикери- 53 бр."

Целият текст на публичното съобщение може да намерите тук.

Дата на публикуване: 17.07.2017г.
„НЕКТОН 2” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1092-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В „НЕКТОН 2” ООД”.

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е подобряване на работната среда в „НЕКТОН 2” ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. 

Обща стойност: 300 550.00 лв., от които 255 467.50 лв. европейско и 45 082.50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 12.06.2017 г. и е с продължителност 15 месеца.

Дата на публикуване: 13.06.2017г.